Hopp til innhold

Regnskapstall.no

NB! Siste regnskapstall for sammenligning er fra forskjellige år.

Sammenligning av regnskapstall

  Handverk AS Kongsberg Ferrotech AS  
Resultatregnskap 2017 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 581 000 5 782 000
Annen driftsinntekt 0 0
Sum driftsinntekter 1 581 000 5 782 000
Varekostnad 64 000 0
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 1 242 000 4 844 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 5 000 61 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 264 000 6 175 000
Sum driftskostnader 1 575 000 11 080 000
Driftsresultat 6 000 -5 298 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0
Sum annen finansinntekt 0 23 000
Sum finansinntekter 0 23 000
Sum annen rentekostnad 2 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 3 000 32 000
Netto finans -3 000 -9 000
Ordinært resultat før skattekostnad 3 000 -5 307 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
Ordinært resultat 3 000 -5 307 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 3 000 -5 307 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 3 000 -5 307 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 450 000
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 450 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 000 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 6 000 104 000
Sum varige driftsmidler 11 000 104 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 11 000 554 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 291 000 1 212 000
Andre fordringer 37 000 5 000 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 328 000 6 213 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 4 000 7 886 000
Sum omløpsmidler 332 000 14 099 000
Sum eiendeler 344 000 14 653 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 48 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 6 392 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 6 423 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital -34 000 -15 198 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital -34 000 -15 198 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 66 000 -8 775 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 14 962 000
Sum langsiktig gjeld 0 14 962 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 34 000 1 849 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 133 000 504 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111 000 6 113 000
Sum kortsiktig gjeld 278 000 8 466 000
Sum gjeld 278 000 23 428 000
Sum egenkapital og gjeld 344 000 14 653 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Handverk AS

Galleberg Godshus Galleberggata 29, 3073 Sande i Vestfold
Org nr 982 524 849

Vis konkurrenter


Fjern firma

Kongsberg Ferrotech AS

Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg
Org nr 914 729 564

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.