Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Studentsamskipnaden i Ås Nordbye Jan Harald  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 18 789 000 100 950 000
Annen driftsinntekt 107 286 000 38 047 000
Sum driftsinntekter 126 075 000 138 997 000
Varekostnad 12 492 000 13 243 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 22 222 000 78 101 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 23 980 000 2 911 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 39 891 000 38 755 000
Sum driftskostnader 98 585 000 133 010 000
Driftsresultat 27 490 000 5 987 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 359 000
Sum annen finansinntekt 522 000 548 000
Sum finansinntekter 522 000 907 000
Sum annen rentekostnad 0 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 5 546 000 46 000
Netto finans -5 024 000 861 000
Ordinært resultat før skattekostnad 22 465 000 6 847 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
Ordinært resultat 22 465 000 6 847 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 22 465 000 6 847 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 22 465 000 6 847 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 4 890 000
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 4 890 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 491 994 000 0
Maskiner og anlegg 3 635 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 6 522 000 1 016 000
Sum varige driftsmidler 502 151 000 1 016 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 2 652 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 679 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 1 476 000 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 155 000 2 652 000
Sum anleggsmidler 504 306 000 8 558 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 3 595 000 0
Sum varelager 3 595 000 0
Kundefordringer 4 853 000 9 060 000
Andre fordringer 440 000 771 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 5 293 000 9 831 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 5 232 000 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 10 607 000
Sum investeringer 5 232 000 10 607 000
Kasse/bank/post 51 612 000 39 693 000
Sum omløpsmidler 65 733 000 60 131 000
Sum eiendeler 570 039 000 68 689 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0
Fond for vurderingsforskjeller 885 000 0
Annen egenkapital 140 408 000 33 029 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 141 293 000 33 029 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 141 293 000 33 029 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 9 334 000
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 120 719 000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 120 719 000 9 334 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 290 017 000 0
Sum langsiktig gjeld 410 736 000 9 334 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 290 017 000 0
Leverandørgjeld 5 597 000 7 608 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 1 800 000 5 764 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10 613 000 12 954 000
Sum kortsiktig gjeld 18 010 000 26 326 000
Sum gjeld 428 746 000 35 660 000
Sum egenkapital og gjeld 570 039 000 68 689 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Studentsamskipnaden i Ås

1432 Ås
Org nr 955 222 261

Vis konkurrenter


Fjern firma

Nordbye Jan Harald

Bråtenveien 3 A, 1391 Vollen
Org nr 985 942 897

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.