Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Studentsamskipnaden i Ås Landsforeningen for hjerte og lungesyke  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 18 789 000 806 313 000
Annen driftsinntekt 107 286 000 103 412 000
Sum driftsinntekter 126 075 000 909 726 000
Varekostnad 12 492 000 121 550 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 22 222 000 579 310 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 23 980 000 25 546 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 39 891 000 261 300 000
Sum driftskostnader 98 585 000 987 706 000
Driftsresultat 27 490 000 -77 980 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 31 850 000
Sum annen finansinntekt 522 000 21 576 000
Sum finansinntekter 522 000 53 426 000
Sum annen rentekostnad 0 7 127 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 5 546 000 10 429 000
Netto finans -5 024 000 42 997 000
Ordinært resultat før skattekostnad 22 465 000 -34 983 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 -8 381 000
Ordinært resultat 22 465 000 -26 602 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 22 465 000 -26 602 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 22 465 000 -26 602 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 12 428 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 12 428 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 491 994 000 7 649 000
Maskiner og anlegg 3 635 000 106 104 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 6 522 000 0
Sum varige driftsmidler 502 151 000 113 753 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 42 331 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 417 004 000
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 679 000 25 002 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 1 476 000 9 716 000
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 155 000 494 053 000
Sum anleggsmidler 504 306 000 620 234 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 3 595 000 13 459 000
Sum varelager 3 595 000 13 459 000
Kundefordringer 4 853 000 96 632 000
Andre fordringer 440 000 119 336 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 5 293 000 215 968 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 5 232 000 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 5 232 000 0
Kasse/bank/post 51 612 000 262 432 000
Sum omløpsmidler 65 733 000 491 859 000
Sum eiendeler 570 039 000 1 112 093 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 14 000 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 14 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 885 000 7 247 000
Annen egenkapital 140 408 000 606 129 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 141 293 000 613 376 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 141 293 000 627 376 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 73 335 000
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 120 719 000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 120 719 000 73 335 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 290 017 000 126 000 000
Sum langsiktig gjeld 410 736 000 199 335 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 290 017 000 126 000 000
Leverandørgjeld 5 597 000 47 604 000
Betalbar skatt 0 56 000
Skyldige offentlige utgifter 1 800 000 39 756 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10 613 000 197 966 000
Sum kortsiktig gjeld 18 010 000 285 382 000
Sum gjeld 428 746 000 484 717 000
Sum egenkapital og gjeld 570 039 000 1 112 093 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Studentsamskipnaden i Ås

1432 Ås
Org nr 955 222 261

Vis konkurrenter


Fjern firma

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Duevegen 8, 2016 Frogner
Org nr 940 190 738

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.