Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Studentsamskipnaden i Ås Landsforeningen for hjerte og lungesyke  
Resultatregnskap 2018 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 21 943 000 737 696 000
Annen driftsinntekt 110 143 000 132 398 000
Sum driftsinntekter 132 085 000 870 095 000
Varekostnad 12 234 000 126 194 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 23 195 000 531 496 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 24 048 000 95 974 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 43 205 000 264 800 000
Sum driftskostnader 102 682 000 1 018 464 000
Driftsresultat 29 403 000 -148 369 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 25 713 000
Sum annen renteinntekt 0 600 000
Sum annen finansinntekt 325 000 410 000
Sum finansinntekter 325 000 26 723 000
Sum annen rentekostnad 0 84 443 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 4 424 000 85 131 000
Netto finans -4 099 000 -58 408 000
Ordinært resultat før skattekostnad 25 304 000 -206 776 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 12 476 000
Ordinært resultat 25 304 000 -219 252 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 25 304 000 -219 252 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 25 304 000 -219 252 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 460 798 000 1 251 181 000
Maskiner og anlegg 2 629 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 5 255 000 200 573 000
Sum varige driftsmidler 468 683 000 1 451 753 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 87 229 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 490 058 000
Investeringer i aksjer og andeler 19 000 27 525 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 1 349 000 9 699 000
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 368 000 614 511 000
Sum anleggsmidler 470 051 000 2 066 265 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 3 188 000 6 415 000
Sum varelager 3 188 000 6 415 000
Kundefordringer 2 633 000 118 500 000
Andre fordringer 1 443 000 61 717 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 4 076 000 180 217 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 14 967 000 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 14 967 000 0
Kasse/bank/post 33 281 000 36 551 000
Sum omløpsmidler 55 512 000 223 184 000
Sum eiendeler 525 563 000 2 289 448 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 14 000 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 14 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 1 354 000 7 279 000
Annen egenkapital 165 243 000 386 877 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 166 597 000 394 156 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 166 597 000 408 156 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 52 484 000
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 115 529 000 1 283 553 000
Sum avsetninger til forpliktelser 115 529 000 1 336 037 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 36 575 000
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 226 621 000 224 843 000
Sum langsiktig gjeld 342 150 000 1 560 880 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 226 621 000 261 418 000
Leverandørgjeld 4 881 000 39 267 000
Betalbar skatt 0 48 000
Skyldige offentlige utgifter 1 461 000 33 483 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10 475 000 211 040 000
Sum kortsiktig gjeld 16 817 000 320 413 000
Sum gjeld 358 967 000 1 881 293 000
Sum egenkapital og gjeld 525 563 000 2 289 448 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Studentsamskipnaden i Ås

1432 Ås
Org nr 955 222 261

Vis konkurrenter


Fjern firma

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Duevegen 8, 2016 Frogner
Org nr 940 190 738

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.