Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Det samiske nasjonalteatret Beaivvas Hålogaland Teater  
Resultatregnskap 2020 2020 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 618 000 3 324 000
Annen driftsinntekt 24 261 000 77 551 000
Sum driftsinntekter 24 879 000 80 874 000
Varekostnad 1 611 000 0
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 13 439 000 55 228 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 178 000 3 320 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 6 129 000 25 281 000
Sum driftskostnader 21 357 000 83 829 000
Driftsresultat 3 522 000 -2 955 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 5 000 447 000
Sum annen finansinntekt 1 000 0
Sum finansinntekter 6 000 447 000
Sum annen rentekostnad 28 000 247 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 32 000 247 000
Netto finans -26 000 200 000
Ordinært resultat før skattekostnad 3 496 000 -2 755 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
Ordinært resultat 3 496 000 -2 755 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 3 496 000 -2 755 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 3 496 000 -2 755 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 324 000 1 046 000
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 514 000 16 050 000
Sum varige driftsmidler 3 838 000 17 096 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 5 000 11 573 000
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5 000 11 573 000
Sum anleggsmidler 3 843 000 28 670 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 480 000 659 000
Andre fordringer 72 000 178 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 552 000 837 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 8 599 000
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 8 599 000
Kasse/bank/post 6 248 000 6 422 000
Sum omløpsmidler 6 800 000 15 858 000
Sum eiendeler 10 642 000 44 528 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 5 249 000 24 444 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 5 249 000 24 444 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 5 349 000 24 544 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 2 292 000
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 7 841 000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10 133 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 711 000 0
Sum langsiktig gjeld 711 000 10 133 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 711 000 0
Leverandørgjeld 1 784 000 1 225 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 485 000 3 145 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 313 000 5 481 000
Sum kortsiktig gjeld 4 582 000 9 851 000
Sum gjeld 5 293 000 19 984 000
Sum egenkapital og gjeld 10 642 000 44 528 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Det samiske nasjonalteatret Beaivvas

Bredbuktnesveien 50 A, 9522 Kautokeino
Org nr 944 264 957

Vis konkurrenter


Fjern firma

Hålogaland Teater

Teaterplassen 1, 9007 Tromsø Postboks 840, 9258 Tromsø
Org nr 920 093 914

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .