Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Akademika Boklageret  
Resultatregnskap 2018 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 506 996 000 15 801 000
Annen driftsinntekt 12 963 000 634 000
Sum driftsinntekter 519 959 000 16 435 000
Varekostnad 370 352 000 8 910 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 62 725 000 6 016 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 237 000 1 127 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 1 076 000
Andre driftskostnader 78 272 000 8 364 000
Sum driftskostnader 513 586 000 25 493 000
Driftsresultat 6 373 000 -9 058 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 0
Sum annen rentekostnad 0 333 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader -2 571 000 337 000
Netto finans 2 571 000 -337 000
Ordinært resultat før skattekostnad 8 945 000 -9 396 000
Skattekostnad på ordinært resultat 2 127 000 3 224 000
Ordinært resultat 6 818 000 -12 620 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 6 818 000 -12 620 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 6 358 000 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 460 000 -12 620 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 3 380 000 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 3 071 000 0
Goodwill 164 000 0
Sum immaterielle anleggsmidler 6 615 000 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 525 000 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 2 352 000 0
Sum varige driftsmidler 4 877 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 982 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 982 000 0
Sum anleggsmidler 12 474 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 98 292 000 2 610 000
Sum varelager 98 292 000 2 610 000
Kundefordringer 32 126 000 339 000
Andre fordringer 12 120 000 1 418 000
Konsernfordringer 39 860 000 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 84 105 000 1 756 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 2 692 000 201 000
Sum omløpsmidler 185 090 000 4 568 000
Sum eiendeler 197 564 000 4 568 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 23 010 000 3 892 000
Egne aksjer 6 320 000 0
Overkursfond 18 285 000 0
Sum innskutt egenkapital 47 615 000 3 892 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 9 057 000 -14 591 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 9 057 000 -14 591 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 56 672 000 -10 699 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 1 914 000
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 6 000 000 0
Sum langsiktig gjeld 6 000 000 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 1 914 000
Leverandørgjeld 118 489 000 3 783 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 3 943 000 255 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12 459 000 9 315 000
Sum kortsiktig gjeld 134 891 000 15 267 000
Sum gjeld 140 891 000 15 267 000
Sum egenkapital og gjeld 197 564 000 4 568 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Akademika

Kanalveien 51, 5068 Bergen
Org nr 940 973 643

Vis konkurrenter


Fjern firma

Boklageret

Myrdalsvegen 2, 5130 Nyborg
Org nr 995 476 347

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.