Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Akademika Boklageret  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 539 096 000 34 182 000
Annen driftsinntekt 9 829 000 2 446 000
Sum driftsinntekter 548 925 000 36 628 000
Varekostnad 386 995 000 17 145 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 63 305 000 11 202 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 515 000 1 721 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 258 000 0
Andre driftskostnader 77 687 000 15 269 000
Sum driftskostnader 530 760 000 45 337 000
Driftsresultat 18 165 000 -8 709 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 6 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 6 000
Sum annen rentekostnad 0 494 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 4 432 000
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader -218 000 4 929 000
Netto finans 218 000 -4 923 000
Ordinært resultat før skattekostnad 18 383 000 -13 633 000
Skattekostnad på ordinært resultat 4 452 000 103 000
Ordinært resultat 13 931 000 -13 736 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 13 931 000 -13 736 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 13 916 000 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -15 000 -13 736 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 3 029 000 3 224 000
Goodwill 329 000 0
Sum immaterielle anleggsmidler 3 358 000 3 224 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 912 000 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 883 000 2 203 000
Sum varige driftsmidler 3 795 000 2 203 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 320 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 2 027 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 027 000 320 000
Sum anleggsmidler 9 179 000 5 748 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 93 490 000 3 100 000
Sum varelager 93 490 000 3 100 000
Kundefordringer 32 492 000 3 722 000
Andre fordringer 17 263 000 1 855 000
Konsernfordringer 60 893 000 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 110 648 000 5 577 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 2 715 000 173 000
Sum omløpsmidler 206 853 000 8 850 000
Sum eiendeler 216 032 000 14 598 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 23 010 000 3 892 000
Egne aksjer 6 320 000 0
Overkursfond 18 285 000 0
Sum innskutt egenkapital 47 615 000 3 892 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 8 597 000 -13 338 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 8 597 000 -13 338 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 56 212 000 -9 446 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 082 000
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 7 000 000 0
Sum langsiktig gjeld 7 000 000 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 2 082 000
Leverandørgjeld 125 616 000 18 975 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 3 974 000 454 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 10 426 000 0
Annen kortsiktig gjeld 12 804 000 2 533 000
Sum kortsiktig gjeld 152 820 000 24 044 000
Sum gjeld 159 820 000 24 044 000
Sum egenkapital og gjeld 216 032 000 14 598 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Akademika

Kanalveien 51, 5068 Bergen
Org nr 940 973 643

Vis konkurrenter


Fjern firma

Boklageret

Myrdalsvegen 2, 5130 Nyborg
Org nr 995 476 347

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.