; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Suldal Transport AS, avd. Aksdal/Sand Ølen Betong Transport AS  
Resultatregnskap 2018 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 324 168 000 139 987 000
Annen driftsinntekt 3 933 000 4 691 000
Sum driftsinntekter 328 101 000 144 679 000
Varekostnad 55 913 000 0
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 122 793 000 75 281 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 997 000 931 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 132 897 000 63 180 000
Sum driftskostnader 312 600 000 139 392 000
Driftsresultat 15 501 000 5 287 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 172 000 90 000
Sum annen finansinntekt 530 000 1 000
Sum finansinntekter 702 000 91 000
Sum annen rentekostnad 100 000 9 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 100 000 9 000
Netto finans 602 000 82 000
Ordinært resultat før skattekostnad 16 102 000 5 369 000
Skattekostnad på ordinært resultat 3 721 000 1 243 000
Ordinært resultat 12 381 000 4 125 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 12 381 000 4 125 000
Avsatt utbytte 8 000 000 5 000 000
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 4 381 000 -875 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 189 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 189 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 577 000 2 000
Maskiner og anlegg 641 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 147 000 2 321 000
Sum varige driftsmidler 1 365 000 2 323 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 102 000 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 110 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 175 000 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 387 000 0
Sum anleggsmidler 1 752 000 2 512 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 34 495 000 11 522 000
Andre fordringer 3 709 000 647 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 38 204 000 12 169 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 36 348 000 35 287 000
Sum omløpsmidler 74 552 000 47 456 000
Sum eiendeler 76 304 000 49 968 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 3 280 000 200 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 620 000 315 000
Sum innskutt egenkapital 10 362 000 515 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 4 924 000 19 958 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 924 000 19 958 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 15 286 000 20 473 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 58 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 58 000 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum langsiktig gjeld 58 000 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 12 007 000 5 374 000
Betalbar skatt 3 808 000 1 066 000
Skyldige offentlige utgifter 16 999 000 9 309 000
Utbytte 8 000 000 5 000 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20 146 000 8 746 000
Sum kortsiktig gjeld 60 960 000 29 495 000
Sum gjeld 61 018 000 29 495 000
Sum egenkapital og gjeld 76 304 000 49 968 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Suldal Transport AS, avd. Aksdal/Sand

Gåsavikja 1, 4230 Sand
Org nr 916 407 157

Vis konkurrenter


Fjern firma

Ølen Betong Transport AS

5582 Ølensvåg
Org nr 970 938 664

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .