Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  P. J. Rødsand AS AgriKjøp  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 32 001 000 4 663 000
Annen driftsinntekt 11 000 19 664 000
Sum driftsinntekter 32 011 000 24 328 000
Varekostnad 19 291 000 375 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 6 804 000 8 537 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 271 000 163 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 3 548 000 5 577 000
Sum driftskostnader 29 914 000 14 652 000
Driftsresultat 2 097 000 9 676 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 100 000 0
Sum annen renteinntekt 15 000 69 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 115 000 69 000
Sum annen rentekostnad 190 000 4 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 249 000 4 000
Netto finans -134 000 65 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 963 000 9 741 000
Skattekostnad på ordinært resultat 474 000 2 340 000
Ordinært resultat 1 489 000 7 401 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 1 489 000 7 401 000
Avsatt utbytte 0 7 400 000
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 489 000 1 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 44 000 5 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 44 000 5 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 480 000 0
Maskiner og anlegg 241 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 418 000
Sum varige driftsmidler 2 721 000 418 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 3 082 000 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 64 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3 146 000 0
Sum anleggsmidler 5 911 000 423 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 5 908 000 0
Sum varelager 5 908 000 0
Kundefordringer 1 670 000 5 758 000
Andre fordringer 57 000 288 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 1 727 000 6 046 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 352 000 19 165 000
Sum omløpsmidler 7 987 000 25 211 000
Sum eiendeler 13 898 000 25 635 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 150 000 2 000 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 288 000 2 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 3 650 000 8 224 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 650 000 8 224 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 3 938 000 10 224 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 587 000 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 3 500 000 0
Sum langsiktig gjeld 3 500 000 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 087 000 0
Leverandørgjeld 3 806 000 1 107 000
Betalbar skatt 500 000 2 318 000
Skyldige offentlige utgifter 330 000 1 311 000
Utbytte 0 7 400 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 237 000 3 274 000
Sum kortsiktig gjeld 6 460 000 15 410 000
Sum gjeld 9 960 000 15 410 000
Sum egenkapital og gjeld 13 898 000 25 635 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

P. J. Rødsand AS

Storgata 2, 8300 Svolvær Postboks 133, 8301 Svolvær
Org nr 915 554 687

Vis konkurrenter


Fjern firma

AgriKjøp

Hollendergata 5, 0190 Oslo Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo
Org nr 984 438 826

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.