Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  P. J. Rødsand AS AgriKjøp  
Resultatregnskap 2018 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 31 990 000 4 753 000
Annen driftsinntekt 42 000 16 937 000
Sum driftsinntekter 32 032 000 21 690 000
Varekostnad 18 918 000 0
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 7 103 000 8 806 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 421 000 149 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 4 349 000 4 835 000
Sum driftskostnader 30 791 000 13 790 000
Driftsresultat 1 241 000 7 900 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 112 000 0
Sum annen renteinntekt 32 000 52 000
Sum annen finansinntekt 0 10 000
Sum finansinntekter 144 000 62 000
Sum annen rentekostnad 245 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 295 000 5 000
Netto finans -151 000 57 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 089 000 7 957 000
Skattekostnad på ordinært resultat 252 000 1 859 000
Ordinært resultat 837 000 6 098 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 837 000 6 098 000
Avsatt utbytte 750 000 5 760 000
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 87 000 338 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 38 000 584 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 38 000 584 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 269 000 0
Maskiner og anlegg 1 361 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 270 000
Sum varige driftsmidler 2 630 000 270 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 3 041 000 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 64 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3 105 000 0
Sum anleggsmidler 5 773 000 854 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 6 041 000 0
Sum varelager 6 041 000 0
Kundefordringer 2 101 000 6 068 000
Andre fordringer 109 000 397 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 2 210 000 6 465 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 391 000 15 425 000
Sum omløpsmidler 8 643 000 21 890 000
Sum eiendeler 14 416 000 22 744 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 150 000 2 000 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 288 000 2 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 3 737 000 6 796 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 737 000 6 796 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 4 025 000 8 796 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 2 509 000 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 2 917 000 0
Sum langsiktig gjeld 2 917 000 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 426 000 0
Leverandørgjeld 2 464 000 1 695 000
Betalbar skatt 247 000 2 438 000
Skyldige offentlige utgifter 561 000 745 000
Utbytte 750 000 5 760 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 944 000 3 310 000
Sum kortsiktig gjeld 7 475 000 13 948 000
Sum gjeld 10 392 000 13 948 000
Sum egenkapital og gjeld 14 416 000 22 744 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

P. J. Rødsand AS

Storgata 2, 8300 Svolvær Postboks 133, 8301 Svolvær
Org nr 915 554 687

Vis konkurrenter


Fjern firma

AgriKjøp

Hollendergata 5, 0190 Oslo Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo
Org nr 984 438 826

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.